Mis on WHOSEFVA? - ESTONIAN

Mis on WHOSEFVA?

Euroopa Komisjoni poolt Rights, Equality and Citizenship programmi raames rahastatava kahe aasta pikkuse WHOSEFVA projekti põhieesmärgiks on juhtida tähelepanu peamistele takistustele ja puudujääkidele, mis piiravad tervishoiuasutuste efektiivset toimimist vanemaealiste perevägivallaohvrite abistamisel. WHOSEFVA projektis osalevad partnerriikidena Eesti, Austria, Soome, Kreeka, Läti ja Suurbritannia. Projekti juhtpartneriks on MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus, kes teeb tihedat koostööd Sirkka Perttuga, Soomes vanemaealiste vastu suunatud vägivalla teema eksperdiga.

Miks keskenduda eakate väärkohtlemisele?

Eakate vastu suunatud vägivald on ülemaailmne probleem, mis on seotud nii inimõiguste, soolise võrdõiguslikkuse, perevägivalla kui ka elanikkonna vananemise probleemsete valdkondadega. Vananemise feminiseerumine ja selle tagajärjed on äärmiselt murettekitavad peaasjalikult seetõttu, et eakate naiste puhul on tegemist unikaalse sihtrühmaga, mis on ohtudele eriti vastuvõtlik. Nimetatud kontekstis kuuluvad eakad naised samaaegselt kolme marginaalsesse gruppi – nad on vanemaealised, vägivalla ohvrid ning naised. Soolisel diskrimineerimisel ja väärkohtlemisel on kumulatiivne efekt, kuna nende eiramisel varasemates eluetappides päädivad need sageli sarnaste vägivallamustrite jätkumisega vanemaealiste naiste eludes.


On ilmselge, et vanemaealiste perevägivalla ohvrite paremaks tuvastamiseks on vaja täiendavaid alternatiivseid vahendeid. Ometigi on ohvrite identifitseerimine vaid esimene samm kogu protsessis. Praktika näitab, et isegi kui vanemaealised vägivallaohvrid õnnestub tuvastada, jäävad nad sageli vajalikust abist ilma. Peamine põhjus peitub selles, et neid mõjutavad samaaegselt mitmed pikaajalised sõltuvussuhted. Lisaks esinevad neil erinevad terviseprobleemid ning nad on majanduslikult sõltuvad. Siinkohal on abivajajate toetamisel üheks olulisemaks tugisüsteemiks tervishoiutöötajad, pakkudes erinevaid võimalusi vägivallaohvrite tuvastamiseks ning nende edaspidiseks abistamiseks.

Mis on projekti eesmärk?

WHOSEFVA projekti peamiseks eesmärgiks on tõsta perevägivalla temaatikaga tegelevate organisatsioonide võimekust vanemaealiste vägivallaohvrite huvide esindamisel tervishoiusüsteemis ja -poliitikas, toetades sel moel Euroopa Liidu visiooni selles valdkonnas.

Kes on abisaajad?

  • Tervishoiuasutused ja nende töötajad partnerriikides
  • Sotsiaalhoolekande ja koduvägivalla valdkonnas töötajad partnerriikides
  • Eakad naised partnerriikides
  • Riiklikud ja kohaliku tasandi poliitikakujundajad
  • Kohalik meedia / üldsus
  • Euroopa tervishoiutöötajad, sotsiaaltöötajad, koduvägivalla valdkonnas töötajad, meedia