Τι είναι WHOSEFVA? - GREEK

Τι είναι WHOSEFVA?

Το έργο WHOSEFVA, διάρκειας δύο ετών, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Rights, Equality and Citizenship. Στοχεύει στην αντιμετώπιση των εμποδίων για την αποτελεσματική υποστήριξη των ηλικιωμένων γυναικών θυμάτων βίας σε δομές υγείας. Στο έργο συμμετέχουν έξι χώρες: Αυστρία, Εσθονία, Φινλανδία, Ελλάδα, Λετονία και Ηνωμένο Βασίλειο. Το έργο συντονίζεται από τον Εσθονικό οργανισμό «Women’s Support and Information Centre», με την συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη της Φιλανδής ειδικού σε θέματα κακοποίησης ηλικιωμένων, Sirkka Perttu.

Γιατί να επικεντρωθεί στην κακοποίηση των ηλικιωμένων?

Η κακοποίηση ηλικιωμένων είναι παγκόσμιο φαινόμενο σχετικό με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την ενδοοικογενειακή βία, και την γήρανση του πληθυσμού. Η έμφυλη διάσταση της γήρανσης είναι ανησυχητική, ιδιαιτέρως διότι οι ηλικιωμένες γυναίκες, ως κοινωνική ομάδα βιώνουν μοναδικά και σύνθετα μειονεκτήματα. Οι ηλικιωμένες γυναίκες ως θύματα βρίσκονται σε δυσμενή θέση καθώς ανήκουν σε τρεις διαφορετικές περιθωριοποιημένες ομάδες: γυναίκες, ηλικιωμένες και θύματα κακοποίησης. Οι έμφυλες διάκρισεις καθόλη την διάρκεια ζωής έχουν σωρευτικό χαρακτήρα και οι ηλικιωμένες γυναίκες υποφέρουν από κακοποίηση σε υψηλά ποσοστά εφόρου ζωής, λόγω παραμέλησης, βίας και κακοποίησης.


Είναι σαφής η ανάγκη για ύπαρξη εναλλακτικών διόδων για την αναγνώριση ηλικιωμένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Παρόλα αυτά, είναι συχνό - ακόμη και όταν αναγνωριστούν - οι ηλικιωμένες γυναίκες θύματα βίας να μην λαμβάνουν την κατάλληλη υποστήριξη, για διάφορους διακριτούς λόγους όπως σύνθετη μακροχρόνια εξάρτηση, προβλήματα υγείας ή οικονομική ευαλωτότητα. Οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να παίξουν κρίσιμο ρόλο, καθώς αποτελούν πυλώνα για την αναγνώριση και υποστήριξη των θυμάτων βίας.

Ποιος είναι ο στόχος του έργου?

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των φορέων ενδο-οικογενειακής βίας και, συνεπώς, η συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ε.Ε., στην θεματική της εκπροσώπησης των συμφερόντων των ηλικιωμένων γυναικών θυμάτων κακοποίησης όσον αφορά την παροχή υποστήριξης σε δομές υγείας αλλά και των σχετικών πολιτικών που εφαρμόζονται στον τομέα της υγείας.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι?

  • Οι οργανισμοί Υγειονομικής περίθαλψης και το προσωπικό τους στις χώρες εταίρους
  • Οι επαγγελματίες κοινωνικής φροντίδας και  ενδοοικογενειακής βίας στις χώρες εταίρους
  • Οι ηλικιωμένες γυναίκες θύματα βίας στις χώρες εταίρους
  • Οι εθνικοί και τοπικοί φορείς χάραξης πολιτικής
  • Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης / ευρύ κοινό
  • Οι επαγγελματίες υγείας, κοινωνικοί λειτουργοί,  προσωπικό φορέων ενδοοικογενειακής βίας, μέσα μαζικής ενημέρωσης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
  • ημέρωσης